×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

وضعیت تاریخ برگزاری مکان برگزاری گروه هدف نام کارگاه
اتمام یافته 10مرداد 1398

مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعضای هیئت علمی گروه چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه روش های نوین ارزیابی بالینی با تأکید بر آزمونPMP

(Patient Management Problem)

اتمام یافته 30خرداد 1398

مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعضای هیئت علمی گروه چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه روش های نوین ارزیابی بالینی با تأکید بر آزمونDOPS

Direct observation of procedural skills

(مشاهده مستقیم مهارت های عملی)

اتمام یافته

27 دی 1397

مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  نخستین گردهمایی برنامه ملی ثبت بیماران ارثی شبکیه چشم
اتمام یافته 25-26 مهر 1397

مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  کارگاه ثبت بیماری های چشم
اتمام یافته 26 مرداد 1396

مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  کارگاه آشنایی با میکروفلوئیدیک
اتمام یافته 30و31شهریور. 1 مهر1394

مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دستیاران گروه چشم پزشکی

مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی
اتمام یافته 6و7و12و14مهر 1393

مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پ‍‍‍ژوهشگران و دستیاران مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی
اتمام یافته 30 -31شهریور 1392

مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

پ‍‍‍ژوهشگران و دستیاران مرکز تحقیقات چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی
تنظیمات قالب