×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز

 

انجام پروژه های تحقیقاتی برای تحقق سلامت بینایی افراد جامعه و توسعه رشد علمی در حوزه چشم پزشکی و علوم بینایی به نحوی که کشور را در جایگاه ممتاز در سطح منطقه و بین المللی قرار دهد.

تنظیمات قالب