×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مأموریت

 

این مرکز می کوشد تا با ایجاد بستر مناسب برای انجام تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی، ضمن ارتقای رشد علمی کشور، ارتباط مناسبی با مراکز علمی-پژوهشی منطقه و جهان برقرار نماید.

تنظیمات قالب