×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخچه

 

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف ارتقای سطح دانش چشم پزشکی کشور و نیز در راستای گسترش تولید علم در حوزه علوم بینایی با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پس از دریافت موافقت قطعی به عنوان اولین مرکز تحقیقات چشم در کشور در تاریخ 1375/12/08، آغاز به کار نموده و تا به امروز به فعالیت علمی خود ادامه می دهد. فعالیت های مرکز تحقیقات چشم از آغاز بر تحقیقات بالینی مبتنی بوده است. در این راستا و در ارتباط تنگاتنگ با سرویس های فوق تخصصی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارآزمایی های بالینی ارزشمندی انجام شده است که نتایج آن ها در مجلات معتبر چشم پزشکی و کتب مرجع به چاپ رسیده و به صورت عملی در بالین تأثیر گذار بوده است. تعداد قابل توجهی از این مطالعات در چارچوب همکاری های بین المللی انجام شده است.

تنظیمات قالب