×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف کلان

 

انجام طرحهای پژوهشی با سطح شواهد بالا و آموزش آحاد جامعه به منظور ارتقاء سلامت بینایی از طریق لحاظ نمودن اولویت ها در سطح کشور و همکاری با سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی

 

 

اهداف عینی

 

1- انجام مطالعات اثربخشی و ایمنی بویژه مطالعات کارآزمایی بالینی و مطالعات تشخیصی در زمینه چشم پزشکی و علوم بینایی

2- انجام مطالعات در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق پژوهش در زمینه بیماریهای شایع چشمی

3- همکاری با سازمان جهانی بهداشت در زمینه مطالعات مرتبط با پیشگیری، غربالگری، درمان و مشارکت در سیاستگذاری و آموزش آحاد جامعه در مورد مراقبت از چشم

تنظیمات قالب